STADGAR  

 

Stadgar - Rebellerna Skövde IK:s Supporterklubb.
Stadgarna först antagna av intresseföreningen Rebellerna 2005-02-13 och senast omarbetade vid samgående med Skövde IK:s Supporterklubb 2009-06-15 varvid namn ändrades till Rebellerna Skövde IK:s Supporterklubb.


§1 Ändamål
Föreningens ändamål är att främja intresset för Skövde IK genom att i positiv anda stödja Skövde Ishockeyklubb. Föreningen samarbetar med Skövde IK:s huvudsyfte.

§2 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är styrelsen, årsmötet och extra årsmöte. Vid beslut av viktigare art i styrelsen krävs närvaro av minst fem (5) styrelsemedlemmar.

§3 Representantskap
Styrelse eller ledarmöte kan utse representant att utföra uppdrag åt föreningen med mandat enligt fattat beslut.

§4 Verksamhet och räkenskapsår
Föreningens verksamhet -och räkenskapsår omfattar tiden from. den 1 maj tom. den 30 april.

§5 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen. Nya medlemmar undertecknar ett medlemskontrakt vilket innehåller föreningens stadgar och policy. Medlemskap förnyas årligen 1 augusti. Medlemsavgift återbetalas ej vid utträde eller uteslutning.

§6 Uteslutning
Styrelsen äger rätt utesluta medlem om denna ej följer föreningens stadgar och policy samt föreningens intressen. Medlem kan varnas vid en förseelse eller uteslutas vid grov förseelse. Beslut får inte fattas utan att medlem inom 14 dagar fått tillfälle att yttra sig över omständighet som föranlett fråga om uteslutning. Styrelsens beslut skall skriftligen meddelas den berörde.

§7 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • Som under verksamhetsåret fyller lägst 15 år har rösträtt

 • Har rätt till föreningens förmåner

 • Äger rätt deltaga på medlemsmöten

 • Äger rätt deltaga på föreningens medlemsaktiviteter

 • Medlem är skyldig att 1 september betala av årsmötet beslutad avgift för verksamhetsåret. Medlem har att följa dessa stadgar och de beslut som fattas av föreningens organ. Medlem som utfört förtjänstfulla insatser för föreningen kan av årsmötet på styrelsens förslag utses till hedersordförande.

  §8 Årsmöte
  Årsmötet hålls senast den 30 juni, kallelse sker av styrelsen genom hemsida och tidigare möte. Mötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar som infunnit sig till detsamma.
  Varje närvarande medlem har en röst.
  Vid ordinarie årsmöte förekommer följande frågor;
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare vid mötet

 • Genomgång av verksamhetsåret, styrelsens berättelse

 • Redovisar kassör föreningens in- och utgifter

 • Revisorers berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna året

 • Behandling av förslag som väcks av styrelse eller medlem. Förslag till verksamheten kan inför årsmötet av medlem lämnas till styrelsen, dock senast tre veckor före årsmötet

 • Val av föreningens ordförande på ett år samt sex ledarmöter, varav tre väljs vid resp. årsmöte på två år vardera

 • Val av två revisorer och en revisorersättare på ett år

 • Val av tre valberedare på två år, varav en resp. två väljs resp. årsmöte. En av de tre utses till sammankallande

 • Övriga frågor


 • §9 Extra årsmöte
  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorer eller minst 25 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall lämnas skriftligen och innehålla skälen till begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall denna inom 21 dagar utlysa sådant möte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

  Styrelsen

  §10 Sammansättning
  Styrelsen består av ordförande och sex ledarmöter. Styrelsen utser bland ledarmöterna kassör och sekreterare och kan vid behov utse vice ordförande och vice sekreterare. Medlemmar under 18 år kan ej väljas till styrelsen. Vid förhinder för ordförande och sekreterare inträder ledarmot vid medlemsmöten.

  §11 Styrelsens åligganden
  Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
  Det åligger styrelsen att;
 • Tillse att föreningens gällande stadgar, policy och regler följs

 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

 • Förbereda årsmöte


 • Ordförande
 • Är föreningens officiella representant

 • Upprättar dagordning till möten i samråd med sekreterare

 • Ser till att fattade beslut verkställs

 • Kallar på begäran till styrelsemöte, även på begäran av övriga styrelsemöter

 • Leder möten


 • Sekreterare
 • För protokoll över styrelsens sammanträdanden

 • För protokoll över samtliga medlemsmöten

 • För medlemsregister samt medlemskontrakt

 • Upprättar förslag till verksamhetsrapport inför årsmötet

 • Kallar till möten efter att i samråd med ordförande upprättat dagordning till desamma


 • Kassör
 • Redovisar ekonomin på årsmöten

 • Ansvarar för föreningens bokföring

 • Godkänner inköp tillsammans med ordförande eller av denna utsedd person i styrelsen


 • §12 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av två i föreningen, föreningens ordförande eller vice ordförande tillsammans med föreningens kassör. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad.

  §13 Revision
  Det åligger revisorer att granska styrelsens räkenskaper, protokoll och förvaltning under gånget verksamhetsår. Styrelsen skall överlämna bokslut till revision senast en månad före årsmöte. Revisionsberättelse överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte. Revisor behöver ej vara medlem i föreningen.

  §14 Valberedning
  Ansvarar för att valbara personer till styrelsen är tillfrågade och tackat ja till uppdraget senast till ordinarie årsmöte. Valberedningen består av tre personer som vardera sitter på två år. De två åren skall för kontinuitetens skull vara överlappade. En ur valberedningen utses till sammankallande.


  §15 Stadgeändring
  Förslag till ändring av stadgar får avges av medlem och styrelse. Förslag till ändring av stadgar skall lämnas skriftligen till styrelsen som avgör om frågan ska tas upp vid närmsta medlemsmöte eller årsmöte. Ändring av stadgar kräver 2/3-dels majoritet av vid mötet avgivna röster. Förslag om stadgeändring skall särskilt anges i kallelse till mötet.

  §16Upplösning av föreningen
  För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-dels majoritet av antalet angivna röster. Vid beslut om upplösning skall ev. tillgångar överlåtas till bestämt ändamål för ishockeyns främjande.  Not.
  Skövde Ishockeyklubbs Supporterklubb bildades 1979-02-21
  Intresseföreningen Rebellerna bildades 2004-12-16

   
    Ladda ner...  
   

  Rebellernas Stadgar (PDF, 204 KB)
  Kristian Eriksson


   
  

  Rebellerna på YouTube Rebellerna på Twitter Rebellerna på Facebook
  Sponsorer/Samarbetspartners: